ยินดีต้อนรับ...
  
  ข่าวสาร
  บุคลากรในหน่วยงาน
  เรื่องน่ารู้
  กระดานสนทนา
  ติดต่อเรา
  ออกจากโปรแกรม
 • โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
  เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมสรรพสามิตเท่านั้น เข้าโปรแกรมที่นี่...

 • โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของข้าราชการบำนาญ(โครงการจ่ายตรง)
  เฉพาะข้าราชการบำนาญของกรมสรรพสามิตเท่านั้น

  ตั้งแต่เดือน ก.ย. 50 - มิ.ย. 52 เข้าโปรแกรมที่นี่...
  ตั้งแต่เดือน ก.ค. 52 เป็นต้นไป เข้าโปรแกรมที่นี่...


 • โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว(ส่วนกลาง)
  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2555 - มิถุนายน 2557 เข้าโปรแกรมที่นี่...
 • งโปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว(ส่วนกลาง)
  เข้าโปรแกรมที่นี่...
 • โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
  เฉพาะข้าราชการของกรมสรรพสามิตที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้น
  เข้าโปรแกรมที่นี่...


หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ : ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและพัฒนา โดย :
พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์/อัชฌาพร สาระวรรณ  โทร : 0-2241-5600 ต่อ 54446
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค. 52